Har dere lest kriteriene? Fyll inn påmeldingsskjemaet og bli med oss på SUM 2018!

  1. Beste forretningsplan/-modell
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen/-modellen. Det bør være en klar sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsettinger og de økonomiske prognosene. Planen/modellen skal være kortfattet, enkel og korrekt. 

Forretningsplanen/-modellen bør inneholde informasjon om følgende:

- Forretningsidé og mål.

- Organisering av bedriften.

- Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall.

- Marked og markedsplan.

- Framdriftsplan.

- Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt.

- Kontaktperson i UB-en med telefonnummer og e-post.

Merk: Bedriften må sende inn forretningsplanen/-modellen (maks 12 A4-sider) i PDF-format.  

Dersom UB-en velger å sende inn en forretningsmodell, som gjerne er en mer visuell framstilling av punktene over, må den inneholde nok forklarende tekst til at juryen skjønner hvordan dere har tenkt.

 

 

 

2. Beste markedsføring 
Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende punkter:

- Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av virkemidlene*.  

- Virkemidlene fremstår med en felles visuell identitet (bruk av logo, farger, bilder, illustrasjoner).

- Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.

- I hvilken grad markedsføringen gjør målgruppen(e) interessert i produktet/bedriften.

- Hvordan bedriften profileres på digitale flater (f.eks. nettside og sosiale medier). 

- Samarbeid med relevante aktører i prosessen.

Merk: Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften. 

Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 5 A4-sider) i PDF-format som inneholder: 

 • Navn på konkurransen «Beste markedsføring».  

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Informasjon om punktene over.

 • Dokumentasjon på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. Dokumentasjon kan være bilder, reklamefilm, oppslag i media, linker etc. 

 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av markedsføringsaktivitetene, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

(*Eksempler på virkemidler kan være: Sosiale medier, bedriftens nettsted, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at UB-en skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)

 

 

 

3. Beste logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

- Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé.

- Logoen fungerer både i svart/hvitt og (eventuelt) i farge.

- Logoen egner seg til forstørring og forminskning.

- Generelt inntrykk av logo.

Merk: Bedriften skal sende inn en beskrivelse (maks 3 A4-sider) i PDF-format som inneholder: 

 • Navn på konkurransen «Beste logo».  

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Logoen i de ulike variantene. Forklarvalg av symboler og skrifttype i logoen.  

 • Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).   

 • Informasjon om arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UB-en gjorde hva).

 • Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av logoen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post. 

 

 

 

4. Beste utstilling
Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

- Estetisk uttrykk: Utforming og kobling til bedriftens virksomhet.

Merk: I denne konkurransen skal det ikke sendes inn dokumentasjon på forhånd. Juryen gjennomfører intervju på stand.

Bedriften må overfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UB-en har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen, skal juryen orienteres om dette samarbeidet. 

Nytt av året er at vi ikke lenger bruker standvegger. Hver ungdomsbedrift vil få tildelt et gulvareal på 1,20 x 2 meter. På dette området blir det lagt ut en grå matte. Alt medbrakt utstyr til standen må få plass innenfor området som matta dekker, og det må være maks 2 meter høyt. Elevene i bedriften kan stå utenfor og bevege seg rundt selve matta.

 


 

5. Beste salgs- og servicebedrift

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

- Det er enkelt å komme i kontakt med elevene/selgerne.

- Selgerne har god produktkunnskap.

- Selgerne er lyttende, positive og høflige.

- Selgerne er serviceinnstilte og behandler alle besøkende som potensielle kunder. 

Merk: I denne konkurransen skal det ikke sendes inn dokumentasjon på forhånd. Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

 

6. Beste sosiale entreprenør 

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert utfordring i samfunnet gjennom sin bedrift.

Juryen gjennomfører intervju på stand og gjør der en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Har bedriften et bestemt samfunnsproblem som den ønsker å løse.

- Har bedriften en nyskapende løsning?

- Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring ogfremtidig økonomisk overskudd?

- Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?
Merk: 
Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format elleren videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:  

 • Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».  

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Informasjon om punktene/kriteriene over. 

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.


 

 

7. FIAS Miljøpris/Bærekraftprisen 

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har gjort bevisste bærekraftige vurderinger gjennom sin bedrift.

Juryen gjennomfører intervju på stand og gjør der en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier:

- Hvorvidt det er behov for produktet.

- Hvorvidt forretningsideen i seg selv er bærekraftig.

- Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger i produksjonen?

- Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger når det kommer til transport?

- Brukes bærekraft som et salgsfremmende element i markedsføringen?

- Er produktet egnet for gjenvinning?

- Klarer bedriften å forene lønnsomhet og bærekraft?

- Har bedriften jobbet med ett eller flere av FNs bærekraftsmål?

Merk: Bedriften må sende inn en kort beskrivelse i PDF-format (maks 2 A4-sider) elleren videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:   

 • Navn på konkurransen «Bærekraftprisen». 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Informasjon om hvilke bærekraftige vurderinger dere har gjort, basert på kriteriene over.

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

 

8. Beste yrkesfaglige bedrift

Det er kun ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i denne konkurransen. 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Kvaliteten på varen/tjenesten 

- Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag  M

Merk: Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4-sider) i PDF-format elleren videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:   

 • Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift». 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Informasjon om punktene/kriteriene over. 

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten. 

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

Juryen gjennomfører intervju på stand.

 

 

 

9. Innovasjonsprisen

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår.  

Juryen gjennomfører intervju på stand og gjør der en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Innovasjonsgrad/nyskapende konsept.

- Samarbeid med relevante aktører i prosessen fra idé til design.

- Produktet er egnet for kommersialisering.

Merk: Bedriften må sende inn en kort beskrivelse i PDF-format (maks 2 A4-sider) elleren videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:  

 • Navn på konkurransen «Innovasjonsprisen».  

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Kort beskrivelse av produktet, med fokus på kriteriene over.  

 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet. 

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

 

10. Beste samarbeid med næringslivet 

Juryen gjennomfører intervju på stand og gjør der en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:
- Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk. 

- Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.

- Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Merk: Bedriften må sende inn en kort beskrivelse i PDF-format (maks 2 A4-sider) elleren videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:    

 • Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet». 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Informasjon om punktene/kriteriene over. 

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

 

 

11. Beste IA-bedrift

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetting med IA-prisen er å inspirere elevene til å se betydningen av godt arbeidsmiljø, og hva dette betyr for arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunn. IA-prisen deles ut til en ungdomsbedrift som har et godt eierskap til IA-tanken og som kan fremstå som et IA-fyrtårn og gi inspirasjon til andre elever. 

Juryen gjennomfører intervju på stand og gjør der en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Fravær: Strategi/tiltak for å forebygge fravær i egen ungdomsbedrift. Gode rutiner for registrering og oppfølging.

- Inkludering: Ungdomsbedriften arbeider aktivt med å inkludere alle ansatte i bedriften og har gode rutiner for utvikling av godt arbeidsmiljø.

- Ansvarsfordeling: Ungdomsbedriften fordeler oppgaver ut fra talent, egenskaper og ønsker om personlig utvikling. Hvordan har bedriften jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

- Samarbeid og samspill: Hvordan fungerte teamet sammen, og hvilke tiltak ble eventuelt iverksatt for å bedre samarbeidet? 

- Motivasjon og innsats: Bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirket de økonomiske resultatene.

Merk: Bedriften må sende inn et samlet dokument i PDF-format (maks 3 A4-sider) som inneholder:  

 • Navn på konkurransen «Beste IA-bedrift». 

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Kort rapport om arbeid og rutiner så langt – se punktene over.  

 • UB-ens mål og handlingsplan for IA-arbeidet.

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

 

 

12. Regnskapsprisen

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten står bak Spleiselaget.


Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 

 1. Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter? 

 2. Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap, og er bilagene samlet på en ordentlig måte? 

 3. Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse? 

 4. Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

 

Merk: Ved påmelding må ungdomsbedriften sende inn en kort beskrivelse (maks 1 A4-side) i PDF-format som inneholder informasjon om:

 

 • Navn på konkurransen «Spleiselagets regnskapspris».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.

 • Kontaktperson i UB-en med telefon og e-post.

I tillegg må bedriftene sende inn følgende som vedlegg til e-post innen tirsdag 5. februar kl. 12:00:

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.

 • Kopi av alle bilag 

 • Alle kasseavstemmingsskjema (hvis UB-en har kontantkasse)

 • Alle bankavstemmingsskjema (hvis UB-en har bankkonto)

 • Vareopptellingsliste (hvis UB-en selger varer)

 • Excelarket (bokføringsspesifikasjonen)

 

Alt som leveres inn må kunne leses av juryen uten tilgang til spesielle programmer. Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. 

Permen med alle originalbilag tas med til messa. Ungdomsbedrifter som bruker et digitalt regnskapsprogram, må ta med pc og kunne vise/forklare regnskapet for juryen.

 

3. Beste ungdomsbedrift

Forretningsplan, presentasjon og salgssamtale er verktøyenejuryen har for å kåre vinnere i Beste Ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften har altså tre arenaer hvor den får vist seg fram for juryen.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på alle tre arenaer, skal juryen ha fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier.

 

Verdiskaping (vektes 20%) 

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og /eller økonomisk sammenheng.

 • Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt.

 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

 • Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig utvikling.   

 

Erfaringslæring (vektes 20%) 

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer. 

 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.

 • Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift. 

 

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%) 

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift. 

 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.

 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet. 

 

Samarbeid (vektes 20%) 

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater. 

 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift. 

 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften. 

 

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%) 

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.

 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med ungdomsbedrift.


Ungdomsbedriften må sende inn forretningsplan (PDF-format). Dokumentet skal være på maksimalt 12 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

Presentasjonen varer i maksimalt 4 minutter. I innledende runde foregår presentasjonen ved ungdomsbedriftens stand. Deretter blir det en salgssamtale som også foregår på stand. Total tid som juryen bruker pr. bedrift, er 10 minutter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmeldingsfristen er utløpt